Handlingarna

Finska Läkaresällskapets Handlingar

Finska Läkaresällskapets Handlingar är en vetenskaplig medicinsk tidskrift som ges ut av Finska Läkaresällskapet. Tidskriften har utkommit sedan 1841. I Handlingarna publiceras företrädesvis översiktsartiklar om aktuella medicinska ämnen, i allmänhet i form av temanummer. I de enskilda numren ingår också originalartiklar och minnesord samt årsberättelser och annan aktuell information.

Handlingarna utkommer med två nummer om året. Målgruppen är framför allt Finska Läkaresällskapets medlemmar, men tidskriften distribueras också till bibliotek och sammanslutningar i Finland och utomlands. Handlingarna fungerar som Finska Läkaresällskapets språkrör och är en av de få tidskrifter som publicerar vetenskapliga medicinska artiklar på svenska.

Finska Läkaresällskapets Handlingar har upphovsrätt till material som publicerats i tidskriften. Tillstånd att återanvända publicerat material för i första hand akademiskt och vetenskapligt syfte beviljas från fall till fall. Begäran ska först ställas till författaren som tillsammans med eventuella medförfattare ska ge sitt samtycke. Därefter ställs begäran om slutgiltigt tillstånd till redaktionssekreteraren eller huvudredaktören.

Huvudredaktör är för närvarande Tom Pettersson och redaktionssekreterare Finska Läkaresällskapets kanslisekreterare Pamela Edgren.