Forskningsanslag

Forskningsanslag

Finska Läkaresällskapet ledigförklarar för 2023 följande forskningsanslag att sökas av medlemmar:

 1. Personliga stipendier till forskare, som inte har doktorerat
 2. Doktorandstipendier. Söks av doktorandens handledare som ska vara medlem och som ansvarar för användning och redovisning av medlen. En enskild handledare kan söka stöd för högst 12 månader. För varje doktorand skall skild ansökning göras.
 3. Projektanslag till yngre forskare, som har doktorerat för högst fem år sedan (kan sökas för 1 eller 2 år)
 4. Projektanslag till äldre forskare (kan sökas för 1 eller 2 år)
 5. Anslag (max. 70 000 euro) för postdoktoral forskning utomlands för 1–2 år
 6. Anslag från Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, ett åriga anslag beviljas, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är medlemmar av Finska Läkaresällskapet.

SEPARAT ANSÖKAN SKA LÄMNAS IN FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA!

Observera att alla dokument ska vara skrivna på svenska.

Anslaget söks via det elektroniska ansökningssystemet 15.8–15.9.2023.

Förutsättning för att beviljas nytt forskningsanslag är att redovisning för anslag sökta 2021 och utbetalda i februari 2022 är kansliet tillhanda senast 15.9.2023.

Närmare uppgifter om forskningsanslag ges per tfn 09 4776 8090, e-post kansliet(a)fls.fi eller av pris- och stipendienämndens ordförande Patrik Finne, e-post patrik.finne(a)helsinki.fi, telefon 050 427 0800.

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS FORSKNINGSANSLAG FÖR ÅR 2024

Följande forskninganslag kan sökas av Finska Läkaresällskapets medlemmar

 1.  Stipendier till forskare, som inte doktorerat

 Personliga stipendier kan beviljas för upp till 12 månader per år.  För medicine studerande som studerar på heltid beviljas vanligtvis 3 månader, dvs för forskning under loven. Personligt stipendium kan beviljas för en längre tid om studeranden tar paus i studierna för forskning.

Till ansökan bör handledarens rekommendation bifogas (på svenska).  Handledaren förväntas uttala sig bl.a. om projektets verkliga framskridande.

Stipendiet beviljas för ett kalenderår, vilket meddelas av kansliet till skatteverket och LFÖPL-försäkringen. Stipendiet kan vid behov användas till och med 31 augusti följande år (redovisas 15 september). I så fall ansvarar stipendiaten själv för anmälan om ändring i användningstiden till skatteverket och LFÖPL-försäkringen.

 1. Projektanslag till yngre forskare, som doktorerat för högst 5 år sedan

Anslag kan beviljas för personliga stipendier åt den sökande och andra forskare i gruppen (bör namnges åt vem stipendiet ges och stipendieperioden), avlöning av medarbetare (t.ex. forskningsskötare, forskare, statistiker), driftskostnader och resor. Ansökan för etablering av egen forskargrupp prioriteras.

Anslag kan sökas för två år för att trygga kontinuitet. I ansökan anges den årliga budgeten. Beviljat tvåårigt anslag utbetalas i två lika stora rater. Innan utbetalning av den andra raten tillfrågas mottagaren om anslaget fortfarande behövs.

Tvååriga anslag beviljade för 2024-2025 får användas t.o.m.  den 31.8.2026 och redovisas senast den 15 september 2026. Ettåriga anslag får användas t.o.m. 31.8.2025 och redovisas senast den 15 september 2025.

 1. Projektanslag till äldre forskare

Anslag kan beviljas för personliga stipendier åt den sökande och andra forskare i gruppen (bör namnges åt vem stipendiet ges och stipendieperioden), avlöning av medarbetare (t.ex. forskningsskötare, forskare, statistiker), driftskostnader och resor.

Anslag kan sökas för två år för att trygga kontinuitet. I ansökan anges den årliga budgeten. Beviljat tvåårigt anslag utbetalas i två lika stora rater. Innan utbetalning av den andra raten tillfrågas mottagaren om anslaget fortfarande behövs.

Tvååriga anslag beviljade för 2024-2025 får användas t.o.m.  den 31.8.2026 och redovisas senast den 15 september 2026. Ettåriga anslag får användas t.o.m. 31.8.2025 och redovisas senast den 15 september 2025.

 1. Doktorandstipendier

 Doktorandstipendierna söks av handledaren, som bör vara medlem i FLS. Stipendiet utgör maximalt 27 000 euro för 12 månader (inkluderar LFÖPL-försäkring/Mela). Beakta att den summa som efter avdrag av försäkringsavgiften överstiger det maximala skattefria konstnärsstipendiet (24 965,04 € år 2023) är beskattningsbar. Stipendiet betalas ut till handledarens forskningsinstitution, som sedan betalar månatligt stipendium till doktoranden (Helsingfors universitet, Folkhälsans forskningscenter och vissa andra universitet/institutioner tar inte overhead på dessa stipendier). I undantagsfall kan doktorandstipendiet utbetalas till handledarens forskningskonto, men då får skatteverket en anmälan om att handledaren fått personligt understöd, vilket bör korrigeras i skattedeklarationen.

Beviljade anslag är “öronmärkta” för den doktorand som uppgetts i ansökan och kan inte användas för annan doktorand eller till att täcka handledarens övriga forskningsutgifter.

Avhandlingen bör vara registrerad (registrering i september månad då ansökan lämnas in accepteras om beslutet kommer innan utbetalningen av stipendiet i februari följande år).

Handledaren kan söka doktorandstipendium för flera doktorander, men högsta sammanlagda antal månader som beviljas per år är 12 månader. Medicine studerande (heltidsstuderande) beviljas stipendium för tre månader eller längre om paus tas i studierna för forskning.

Skild ansökan krävs för varje doktorand.

Om doktoranden inte hinner använda alla månader under kalenderåret, kan resterande månader användas under följande år före 31 augusti (redovisas 15 september 2025). Doktoranden ansvarar då för ändringsanmälan till skattemyndigheterna och LFÖPL-försäkringen.

Samma doktorand kan beviljas stipendium för högst 48 månader (4 år) under förutsättning att projektet framskrider väl.

Handledaren ansvarar för användningen av beviljade doktorandstipendier och är redovisningsskyldig.

 1. Anslag för postdoktoral forskning utomlands

Anslag på högst 70 000 euro beviljas för forskning utomlands under 1-2 år och kan betalas ut i två rater. Nytt anslag för förlängd utlandsvistelse kan beviljas för ytterligare ett år med ny ansökan.

Ansökan bör innefatta:

 • beskrivning av forskningsprojektet och motivering av valet av institution samt den planerade vistelsens längd (minst 1 år, högst 2 år)
 • intyg från eller korrespondens med mottagande institution/klinik varav framgår att sökanden har accepterats som postdoktoral forskare
 • rekommendation av den mottagande forskningsgruppens ledare eller institutionens/klinikens chef
 • rekommendation av inhemsk handledare eller institutionschef
 • kostnadsplan och redogörelse över eventuella övriga understöd för samma ändamål
 1. Anslag från Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar.
 2. Resestipendium från Rosina Heikels fond (gynekologi och pediatrik), 1 000 euro.

 

 

SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA !

Följande bilagor bör bifogas ansökan:

 1. Forskningsplan: högst 4 sidor innehållande bakgrund (ca 1/2 sida), forskningens syfte (1/2 sida), verksamhet och resultat under de senaste två åren (1 sida), verksamhet under påföljande år (1–2 sidor inklusive referenser). Fontstorlek Times New Roman 12 eller Arial 11.
 2. Kortfattad sammanfattning av sökandens meriter (curriculum vitae)
 1. Sökandens publikationsförteckning för åren 2019-2023 (ej manuskript, ej kongressabstrakt).
 2. Rekommendation av etablerad forskare är obligatorisk för sökande som inte doktorerat.
 3. Vid ansökan om doktorandstipendium, en förteckning över de doktorander som sökande har handlett till disputation. Doktorandens merit- och publikationsförteckning (inklusive medgivande att FLS får registrera personnummer och adress) bör bifogas.

Nämnden godkänner följande summor (exklusive LFÖPL-försäkring, som är ca 12,5 %) per månad 1 700 euro (MK), 2 000 euro (ML), 2 500 (MD), 3 100 (docent) och 3 500 (prof.).

Den 1.1.2009 har en lag gällande socialskydd för stipendietagare trätt i kraft. Under vissa förutsättningar är tecknande av försäkring obligatorisk (alltid om 4 eller flera stipendiemånader per år beviljats av olika stipendiegivare). Läs mera om lagen på LPA:s hemsida (www.lpa.fi).

 Ansökningstiden för alla stipendier utgår den 15 september 2023. Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet, vars länk finns på FLS hemsida www.fls.fi/stipendier.

 Förutsättning för beviljande av nytt stipendium är att redovisning för stipendium sökt 2021 och utbetalt 2022 är kansliet tillhanda senast 15.9.2023.

 Närmare uppgifter om forskningsanslag ges per telefon 09 4776 8090, e-post kansliet(a)fls.fi eller av pris- och stipendienämndens ordförande, prof. Patrik Finne, e-post patrik.finne(a)helsinki.fi, telefon 050 427 0800.

Pris- och stipendienämnden