Forskningsanslag

Forskningsanslag

Finska Läkaresällskapet ledigförklarar för 2023 följande forskningsstöd att sökas av medlemmar:

 1. Stöd till forskare, som inte har doktorerat
 2. Doktorandstipendier. Söks av doktorandens handledare som ska vara medlem och som ansvarar för användning och redovisning av medlen. En enskild handledare kan söka stöd för högst 12 månader. För varje doktorand skall skild ansökning göras.
 3. Stöd till yngre forskare, som doktorerade för högst fem år sedan
 4. Projektstöd till äldre forskare
 5. Stöd (max. 70 000 euro) för postdoktoral forskning utomlands för 1–2 år
 6. Stöd från Linda Gadds fond för odontolgisk och medicinsk forskning (vartannat år, nästa gång för 2023)
 7. Stöd från Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är medlemmar av Finska Läkaresällskapet.

SEPARAT ANSÖKAN SKA LÄMNAS IN FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA!

Observera att alla dokument ska vara skrivna på svenska.

Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet 15.8–15.9.2022.

Förutsättning för att beviljas nytt stipendium är att redovisning för stipendier sökta 2020 och utbetalda i februari 2021 är kansliet tillhanda senast 15.9.2022.

Närmare uppgifter om forskningsstöd ges per tfn 09-4776 8090, e-post kansliet@fls.fi eller av pris- och stipendienämndens ordförande Vineta Fellman, tfn 040-562 2666, e-post vineta.fellman@helsinki.fi.

FINSKA LÄKARESÄLLSKAPETS FORSKNINGSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2022

Följande forskningsunderstöd kan sökas av Finska Läkaresällskapets medlemmar

 1.  Understöd till forskare, som inte doktorerat

 Personliga understöd kan beviljas för upp till 12 månader per år.  För medicine studerande beviljas vanligtvis 3 månader, dvs för forskning under loven för heltidsstuderande. Understöd kan beviljas för en längre tid om studerande tar paus i studierna för forskning.

Till ansökan bör handledarens rekommendation bifogas (på svenska).  Handledaren förväntas uttala sig bl.a. om projektets verkliga framskridande.

Understödet får användas tom. 31 augusti följande år (rapporteras i medlet av september) efter godkännande av PSN:s ordförande. Stipendiaten ansvarar för anmälan om ändring i användningstiden till skatteverket och LFÖPL-försäkringen.

 1. Understöd till yngre forskare, som doktorerat för högst 5 år sedan

Understöd kan beviljas för personligt stipendium, avlöning av hjälparbetskraft, driftskostnader och resor. Ansökan för etablering av egen forskargrupp prioriteras.

Understöd kan sökas för två år för att försäkra kontinuitet. En kort rapport över första årets framsteg bör inlämnas innan andra årets rat utbetalas (epost till: kansliet@fls.fi).

Understödet får användas t.o.m. augusti månad innan redovisningsskyldig följande september.

 1. Projektunderstöd till äldre forskare

 Understöd kan beviljas för personliga stipendier åt den sökande och medarbetare (bör namnges åt vem stipendiet ges och stipendieperioden), avlöning av hjälparbetskraft, driftskostnader och resor.

Projektunderstöd till etablerade forskare kan sökas för en två-årsperiod.

En mellanrapport krävs inte.

Anslag beviljade för 2022-23 får användas t.o.m.  den 31.8.2024 och redovisas i september 2024.

 1. Doktorandstipendier

 Doktorandstipendierna söks av handledaren, som bör vara medlem i FLS, och utgör maximalt 27 000 euro (inkluderar LFÖPL-försäkring/”Mela”). Beakta att den summa som efter avdrag av försäkringsavgiften överstiger det maximala skattefria konstnärsstipendiet (23 668,35 år 2021) är beskattningsbar. Stipendiet betalas ut till handledarens forskningsinstitution, som sedan betalar månatligt stipendium till doktoranden (Helsingfors universitet, Folkhälsans forskningscenter och vissa andra universitet/institutioner tar inte overhead på dessa stipendier). I undantagsfall kan doktorandstipendiet utbetalas till handledarens forskningskonto, men då får skatteverket en anmälan om att handledaren fått personligt understöd, vilket bör korrigeras i skattedeklarationen.

Beviljade anslag är “öronmärkta” för den doktorand som uppgetts i ansökan och kan inte användas till att täcka handledarens allmänna forskningsutgifter eller åt en annan doktorand.

Avhandlingen bör vara registrerad (registrering i september månad då ansökan lämnas in accepteras om beslutet kommer innan utbetalningen av stipendiet i februari följande år).

Handledaren kan söka doktorandstipendium för flera doktorander, men högsta sammanlagda antal månader som beviljas per år är 12 månader. Medicine studerande (heltidsstuderande) beviljas stipendium för tre månader eller längre om paus tas i studierna för forskning.

Om doktoranden av någon anledning inte kan använda alla månader under kalenderåret, kan resterande månader användas under följande år före 31 augusti (redovisas i september) enligt överenskommelse med PSN ordförande. Doktoranden ansvarar för ändringsanmälan till skattemyndigheterna och LFÖPL-försäkringen.

Samma doktorand kan beviljas stipendium för högst 48 månader (4 år) under förutsättning att projektet har en god progress.

Handledaren ansvarar för användningen av beviljade doktorandstipendier och är redovisningsskyldig.

 1. Understöd för postdoktoral forskning utomlands

 Understöd på max 70 000 euro beviljas för forskning utomlands under minst 1 år med option för förlängning. Understödet för förlängningen utbetalas efter att progressrapport inlämnats och godkänts och ny ansökan inlämnats.

Ansökan bör innefatta:

 • beskrivning av forskningsprojektet och motivering av valet av institution samt den planerade vistelsens längd (minst 1 år, högst 2 år)
 • intyg från eller korrespondens med mottagande institution/klinik varav framgår att sökanden har accepterats som postdoktoral forskare
 • rekommendation av den mottagande forskningsgruppens ledare eller institutionens/klinikens chef
 • rekommendation av inhemsk handledare eller institutionschef
 • kostnadsplan och redogörelse över eventuella övriga understöd för samma ändamål
 1. Understöd från Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning (utdelas vartannat år, nästa ansökning september 2022).
 2. Understöd från Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för hjärt- och kärlsjukdomar.
 3. Resestipendium från Rosina Heikels fond (gynekologi och pediatrik), 1 000 euro.

 

 

SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA !

Följande bilagor bör bifogas ansökan:

 1. Forskningsplan: högst 4 sidor innehållande bakgrund (ca 1/2 sida), forskningens syfte (1/2 sida), verksamhet och resultat under de senaste två åren (1 sida), verksamhet under påföljande år (1–2 sidor inklusive referenser). Fontstorlek Times New Roman 12 eller Arial 11.
 2. Kortfattad sammanfattning av sökandens meriter (curriculum vitae)
 1. Sökandens publikationsförteckning för åren 2018-2021 (ej manuskript, ej kongressabstrakt).
 2. Rekommendation av etablerad forskare är obligatorisk för sökande som inte doktorerat.
 3. Vid ansökan om doktorandstipendium, en förteckning över de doktorander som sökande har handlett till disputation. Doktorandens merit- och publikationsförteckning bör också bifogas.

Nämnden godkänner följande summor (exklusive LFÖPL-försäkring, som är ca 12,5 %) per månad 1 700 euro (MK), 2 000 euro (ML), 2 500 (MD), 3 100 (docent) och 3 500 (prof.).

Den 1.1.2009 har en lag gällande socialskydd för stipendietagare trätt i kraft. Under vissa förutsättningar är tecknande av försäkring obligatorisk (alltid om 4 eller flera stipendiemånader per år beviljats av olika stipendiegivare). Läs mera om lagen på LPA:s (Mela) hemsida (www.lpa.fi).

 Ansökningstiden för alla stipendier utgår den 15 september 2022. Stipendiet söks via det elektroniska ansökningssystemet, vars länk finns på FLS hemsida www.fls.fi/stipendier.

 Förutsättning för beviljande av nytt stipendium är att redovisning för stipendium sökt 2019 och utbetalt 2020 är kansliet tillhanda senast 15.9.2022.

 Närmare uppgifter lämnas av pris- och stipendienämndens ordförande, prof. Vineta Fellman, tfn 040 562 2666, e-post vineta.fellman@helsinki.fi eller kansliet tfn 09 4776 8090, e-post kansliet@fls.fi.
Pris- och stipendienämnden