Priser som delas ut av Finska Läkaresällskapet

Priser som delas ut av Finska Läkaresällskapet

  1. Finska Läkaresällskapets prisfond (Johan Wilhelm Runebergs pris)

 Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, ansågs vara den ”interna medicinens borna hövding”på sin tid,  även om han också verkade som kirurg. Han föddes den 8 februari 1843, blev filosofie kandidat 1863, medicine licentiat 1870 och disputerade 1871. Att han också hade vissa poetiska gener ser man i titeln på hans doktorsavhandling,  “Om ros i sår”.  Runeberg blev internationellt känd för sina studier om transsudat och exsudat och speciellt för sin forskning inom nefrologi. Han blev professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och var universitetets representant vid flera lantdagar. Fonden inrättades med det kapital som professor Johan Wilhelm Runeberg donerade 1902. Han avled den 3 januari 1918.

Finska Läkaresällskapet delar vartannat år ut J. W. Runebergs pris (en medalj och ett penningbelopp) för framgångsrik vetenskaplig verksamhet.

J.W. Runebergs pris 2021 gick till professor Johan Eriksson för hans banbrytande forskning om tidiga riskfaktorers betydelse för senare ohälsa.

Tidigare pristagare från och med 2010– :

2010 Carl G. Gahmberg (i samband med 175-årsjubileet)
2013 Outi Hovatta
2015 Jorma Keski-Oja
2017 Klaus Hedman
2019 Leif Groop.

 

  1. Oy Medica Ab:s prisfond

Oy Medica Ab, numera Medicakoncernen Ab, har donerat medel till Finska Läkaresällskapet för en särskild prisfond som skapades 1962 under namnet ”Oy Medica Ab:s prisfond”. Fondens nettoavkastning delas ut vart femte år i form av ”Medicas pris” till en ledamot av Sällskapet som belöning för arbeten, som under den gånga femårsperioden utförts inom områdena inre medicin, inre medicinal pediatrik, fysiologi, medicinsk kemi eller farmakologi.

Medicas pris 2021 gick till docent Daniel Gordin inom inre medicin.

Tidigare pristagare:

2011 Yrjö Konttinen
2016 Eija Kalso.

  1. Finska Läkaresällskapets fond för Otto Wegelius pris

 Fondens kapital utgörs av det grundbelopp som donerades av vänner och arbetskamrater till professor Otto Wegelius med anledning av hans 65-årsdag den 21 oktober 1985. Otto Wegelius föddes i Raumo den 21 oktober 1920, blev medicine licentiat 1947, disputerade 1952 och blev specialist i inre medicin 1953 och i reumatologi 1979. Han var professor i inre medicin och överläkare för IV medicinska kliniken vid Helsingfors universitet.

Priset delas ut vart femte år till en förtjänt finländsk forskare eller forskargrupp inom reumatologi.

Priset 2021 gick till professor Markku Kauppi.

Tidigare pristagare:

2001 Yrjö T. Konttinen
2006 Marjatta Leirisalo-Repo
2011 Pekka Hannonen
2016 Tuulikki Sokka.

  1. Maaliskuun 19 päivän 1916 rahasto

Fonden grundar sig på en donation, som tillkom den 19 mars 1916 på initiativ av ”Suomen Lääkäriseuran yhtenäisyyden ystäviä”. Syftet är att dela ut ett pris vartannat år till en legitimerad läkare i Finland, som de två föregående åren publicerat en lärobok eller någon annan publikation för undervisning i medicin på finska.

  1. Otto Engströms prisfond

Prisfonden tillkom 1919 genom en donation av docent Oskar Arvid Boije för att ”hedra minnet av sin lärare och mentor, professor Otto Ingemar Engström, som med stort intresse omfattat Finska Läkaresällskapets verksamhet och strävanden”. Otto Engström, född 1853, var en av pionjärerna inom den operativa gynekologin och abdominalkirurgin. Han inrättade ett privatsjukhus, som meddelade undervisning för medicine kandidater. Boije avled den 7 maj 1919. Han verkade som gynekolog i många år, först på Engströms sjukhus och förestod senare ett eget välkänt sjukhus fram till sin död. Boije fick professorstitel 1920.

Vartannat år delas ett pris ut som belöning för den bästa uppsatsen i gynekologi eller obstetrik som under den föregående tvåårsperioden skrivits av en kliniker på svenska och publicerats i Sällskapets Handlingar.

  1. Doktor Emil F. Rosenqvists pris

Doktor Emil F. Rosenqvists prisfond instiftades av en anonym person 1906 för att hedra minnet av docenten Emil Ferdinand Rosenqvist. Emil Rosenqvist föddes 1868, blev medicine licentiat och medicine och kirurgie doktor 1898. Han hörde till banbrytarna inom diabetesforskningen i Finland, men avled redan 1905.

Fondens ränteavkastning används till ett pris som delas ut vart femte år för att belöna förtjänstfulla arbeten inom inre medicin som författats av finska medborgare.

  1. Ulf Göran Ahlfors premiärpris

Ulf Göran Ahlfors prisfond tillkom 2002 genom en insamling i samband med hans 70-årsdag. Han föddes 1932, blev medicine licentiat 1960, specialist i psykiatri 1964 och docent i psykiatri 1975. Sin huvudsakliga läkargärning utförde Ahlfors vid Hesperia sjukhus i Helsingfors.

Ur fonden delas årligen ett sporrande och uppmuntrande premiärpris ut till en ung forskare för  den första vetenskapliga publikationen.

  1. Svante Stenman-priset

Priset kom till för att hedra docent Svante Stenman för hans hängivna arbete  för det finlandssvenska inom medicinen. Svante Stenman föddes 1942, blev medicine licentiat 1969, disputerade 1972 samt blev specialist i patologi 1978 och i inre medicin 1986.

Priset delas ut vart tredje år som belöning för en framgångsrik gärning inom den svenskspråkiga medicinska undervisningen eller medicinska publicistiken.

  1. Styrelsens pris

Priset har sedan 1950 årligen delats ut för att premiera ”det av yngre ledamot till innehåll och framsägande bästa föredraget”.

  1. Kaj Tallroths pris

Fonden instiftades 1989 av Kaj Tallroth, som var Sällskapets skattmästare 1983–1989. Priset delas ut vart tredje år i form av ett intressepris som belöning och uppmuntran till en yngre ledamot som visat intresse för och aktivt deltagit i Sällskapets verksamhet.