Resestipendier

Resestipendier

Resestipendier för utlandsresa på högst 900 euro kan sökas för

– egen forskning (föredrag eller poster, kurs eller studiebesök, möte med forskargrupp postdokresa)
– i vissa fall för yrkesmässig fortbildning när motsvarande specialutbildning inte arrangeras i Finland och arbetsgivaren inte täcker kostnaderna
– för deltagande i kurs för medicinsk undervisning (lärare vid den svenska studielinjen).

Resestipendier beviljas samma sökande endast en gång per kalenderår.

Så kallade resestipendier kan beviljas för deltagande i virtuella kongresser under covid-19-pandemin.

Ansökningsblankett Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS RESESTIPENDIER

Styrelsen beviljar Sällskapets medlemmar resestipendier ur Anita Frisks fond. Ansökningarna ska lämnas in innan resan inleds. De behandlas på styrelsemötena, som hålls en gång i månaden under terminerna. Endast ett stipendium per medlem och kalenderår beviljas.

Stipendier kan beviljas i följande fall:

 1. UTLANDSRESOR SOM STÖDER EGEN FORSKNING
  a) Presentation av egna resultat eller annan viktig uppgift vid ett vetenskapligt möte
  b) Deltagande i forskarkurs eller studiebesök som stöder den egna forskningen
  c) Möte med forskargrupp, som sökanden har aktivt samarbete med (t.ex. egen presentation eller ordförandeskap på mötet, gäller inte möten med egen forskargrupp)
  d) Postdokresor till eller från forskningsorten för att bekanta sig med en tilltänkt forskarplats.
 1. UTLANDSRESOR FÖR YRKESMÄSSIG FORTBILDNING
  a) Specialutbildning som inte kan fås i Finland och som inte ersätts av arbetsgivaren (gäller inte kongressdeltagande utan presentation)
  b) Deltagande i kurser i medicinsk undervisning; för lärare vid den svenska studielinjen

Maximibeloppet för resestipendier är 900 euro. Ansökningen ska innehålla

–  en noggrant ifylld ansökningsblankett
– en överskådlig resplan med resebudget (biljett- och hotellpriser)
– mötesprogram, undervisningsplan och/eller kursprogram
– dokumentation över personligt deltagande (godkänt föredrag eller poster, godkännande till en kurs)
– vid möte med forskargrupp dokumentation av kontakt med gruppen
– vid postdokresa dokumentation av kontakten med den tilltänkta institutionen
– information om sökanden får ersättning av arbetsgivare eller från någon annan.

 1. RESESTIPENDIUM FRÅN ROSINA HEIKELS RESESTIPENDIEFOND FÖR KVINNLIGA LÄKARE (gynekologi och pediatrik)

Resestipendiet delas ut vart fjärde år för deltagande i kongress eller yrkesmässig fortbildning. Stipendiet kan täcka alla välmotiverade kostnader och det kan sökas i september 2021.

Resestipendier betalas ut efter det att en kort rapport samt redovisning inklusive kvitton lämnats in till kansliet senast två månader efter resan.