Allmänt om ansökningar

Allmänt om ansökningar

Handledning för dig som söker forskningsanslag

 Läs ansökningsblanketten noga och fyll i alla uppgifter.

Lägg vikt vid utformningen av själva forskningsplanen. Den ska innefatta följande:
– de vetenskapliga frågor som ska besvaras eller en klart formulerad arbetshypotes
– tidigare forskningsaktivitet och resultat
– vilka metoder som används för att besvara forskningsfrågorna
– klinisk relevans
– beskriv statistiska metoder och ta ställning till möjliga felkällor och statistisk styrka
– etiska aspekter (etikprövning ska vara godkänd).

Ett vanligt fel är att bakgrunden beskrivs utförligt, medan den egna planen redovisas på några rader. Om metodiken är väletablerad behöver den inte förklaras. Nyare metodik ska beskrivas i korthet, och för helt ny metodik måste detaljer anges.  Lägg upp en tidsplan för studien på en tidslinje så att den blir överskådlig. Tänk på att framförallt tankens klarhet men även språkbehandling, formuleringar, rättstavning och tryckfel säger något om författaren. Vårda alltså språket som uttrycksmedel.

Sökande som inte disputerat och som söker stipendium i eget namn ska bifoga en skriftlig rekommendation av sin handledare. Handledaren förväntas uttala sig bland annat om projektets verkliga framskridande på svenska.

Personer som söker och beviljas personligt stöd får inte under samma tid ha en annan tjänst eller signifikanta biinkomster. Det är tillåtet att arbeta inom läkarjour i rimlig omfattning.

Observera att alla dokument ska vara skrivna på svenska.

Redovisning över tidigare anslag ska inskickas enligt anvisningar.

Länkar till

Det elektroniska ansökningssystemet

Redovisningsblankett

Svensk-finsk ordlista i hälso- och sjukvård

LPA-instruktioner:

Den  1 januari 2009 trädde en lag om social trygghet för stipendiater i kraft. Under vissa förutsättningar är det obligatoriskt att teckna försäkring (alltid om fyra eller fler stipendiemånader per år beviljats av olika stipendiegivare). Läs mer om lagen på LPA:s (Mela, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) webbplats (www.lpa.fi).

Information om pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendiater