Stipendier

Pris- och stipendier utdelade på årsmötet 2017

 

Information om pensions- och olycksfallsförsäkring för stipendiater

Finska Läkaresällskapet lediganslår för år 2016 följande forskningsunderstöd att sökas av medlemmar:

  1. Understöd till forskare som inte doktorerat. Understöd kan också beviljas för särskilt goda arbeten som hör till de fördjupade studierna om sökanden ämnar fortsätta forska.
  2. Understöd till yngre forskare, som doktorerat (för högst 5 år sedan).
  3. Understöd till äldre forskare.
  4. 1 – 2 storstipendium à max 100 000 euro för etablerade forskare (kan användas under 2 års tid.
  5. Doktorandstipendier. Dessa söks av doktorandens handledare (bör vara medlem) som också ansvarar för medlens användning och är redovisningsskyldig. Enskild handledare kan söka för högst 12 månader.
  6. Understöd (max 30 000 euro) för forskning utomlands under högst ett år.
  7. Ett eller flere understöd från Linda Gadds fond för odontologisk och medicinsk forskning.
  8. Understöd ur Einar och Karin Stroems stiftelse för medicinsk forskning, i första hand för kärlsjukdomar. Kan även sökas av personer som inte är ledamöter av Finska Läkaresällskapet.

SEPARAT ANSÖKAN BÖR INLÄMNAS FÖR DE OLIKA KATEGORIERNA! Detta gäller också understöden för äldre forskare/storstipendium.

I ansökan bör åtminstone blanketten och forskningsplanen vara skrivna på svenska.

Stipendiet söks via ett elektroniskt ansökningssystem. En papperskopia av den ifyllda ansökan jämte bilagor bör i ett exemplar inlämnas på Finska Läkaresällskapets kansli, Johannesbergsvägen 8, senast den 15.9.2016 kl. 16.00 eller skickas poststämplad senast 15.9.2016 (utomlands senast 11.9) på adressen Finska Läkaresällskapet, PB 82, 00251 Helsingfors.


Det elektroniska ansökningssystemet

Anvisningar

Se även "Att söka stipendier och understöd – Vägledning för unga forskare".

Samtidigt med ansökan bör de redovisningsskyldiga inlämna redovisning för erhållna stipendier sökta 2014 och utdelade i januari 2015.

Redovisningsblankett

Närmare uppgifter om forskningsunderstöden fås från kansliet per telefon 4776 8090 kl. 12-15 eller av Pris- och stipendienämndens ordförande Vineta Fellman, tfn 040 562 2666, e-post vineta.fellman@helsinki.fi.

Resestipendier

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

Ladda ner på datorn, fyll i, skriv ut, underteckna och posta blanketten till FLS. 
Observera att blanketten bör ifyllas noggrant.

Riktlinjer för resestipendierna

För att öppna och skriva ut blanketter i pdf-format måste man installera:Vid problem med den elektroniska blanketten rekommenderas som första åtgärd en uppdatering av Acrobat Reader-programmet till version 4.0 eller senare.